Home

Welkom bij ActionStills.nl

Deze site bevat informatie over mijn activiteiten als freelance fotograaf voor onder andere het AD, Orange Pictures en Haaglandenvoetbal.nl.

Ook biedt de webshop de mogelijkheid foto’s na te bestellen die tijdens diverse opdrachten zijn gemaakt.

Vragen kunnen via het contactformulier worden gesteld. Of mail naar info@actionstills.nl

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rob Römer, Actionstills 

KVK 72529962